Catalán
  • Español
  • Inglés

CALCULA EL PREU DE LLOGUER

Kilómetros
CALCULAR

CONDICIONS


El període de lloguer mínim és d'un dia (24 hores). Superat aquest temps es cobrarà el dia complet.

El pagament del lloguer haurà de realitzar-se en qualsevol de les principals targetes de crèdit. En cas d'utilitzar un altre mitjà de pagament, RUZAFA Rent a Car, SA es reserva el dret de sol·licitar en concepte de fiança, una quantitat que podrà arribar a ser el valor del vehicle llogat, així mateix com negar el lloguer del vehicle en funció de l'historial d'incidències i / o sinistralitat.

L'import total està subjecte a l'IVA vigent en cada moment i no està inclòs en les tarifes. Aquests impostos seran abonats pel client i s'imputaran sobre el total dels càrrecs de lloguer.

Les tarifes inclouen assegurança de responsabilitat civil il·limitada sent l'arrendatari responsable dels danys que s'ocasionen al vehicle arrendat. Per obtenir l'assegurança que cobreixi els danys propis del vehicle, el client haurà d'abonar la prima corresponent d'acord al tipus de vehicle arrendat, excepte la quantitat per cada cop o sinistre que en concepte de franquícia s'estableixi en les condicions particulars, que aniran a càrrec de l'arrendatari.

La mercaderia transportada és plena responsabilitat del client.

El combustible, punxades, pàrquings, neteja del vehicle, avaries degudes a la negligència del conductor, aniran a càrrec de l'arrendatari.

Totes les infraccions aniran a càrrec del client, excepte aquelles denúncies que siguin per motiu de la documentació del vehicle.

Les avaries fortuïtes seran a càrrec de RUZAFA Rent a Car, SA, sempre que ho autoritzi i contra presentació de la factura.

Si el vehicle no es retorna repostat de carburant tal com es va lliurar, es facturarà l'import que correspongui al combustible consumit més un càrrec de 10 euros en concepte de despeses.

L'arrendatari serà responsable de la conservació i bon ús dels accessoris, incloent claus i carpeta de documentació, en cas contrari pot haver una penalització que cobreixi el valor de l'accessori perdut o deteriorat, i els consegüents perjudicis efectivament ocasionats a RUZAFA Rent a Car, SA.

L'arrendatari haurà d'estar en possessió del D.N.I. i del permís de conduir amb més de 2 anys d'antiguitat i haver complert els 21 anys excepte per als turismes que serà de 23 anys.

La devolució del vehicle haurà de realitzar-se en la mateixa delegació de RUZAFA Rent a Car, SA en què es va llogar.

En la devolució del vehicle per finalització del lloguer en la qual l'arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell o per entregues a la bústia, i s'apreciessin danys en el vehicle, el client accepta la valoració dels danys resultant de la inspecció realitzada pel personal de RUZAFA Rent a Car, SA en la seva absència.

Queda terminantment prohibit l'substituir o modificar la retolació integral del vehicle de RUZAFA Rent a Car, SA sota el càrrec de 500 euros.

No es podran transportar en el vehicle llogat mercaderies que deixin al seu interior olors molestes o insalubres, com ara peix fresc, animals, adob orgànic, etc. Excepte en vehicles que estiguin adequats per a aquest fi.

El vehicle no podrà sortir de la Península Ibèrica sense autorització expressa de RUZAFA Rent a Car, SA